Pracovní p?íležitosti
Rychlý kontakt

MALINA - VRŠE s.r.o

Tel.: +420 731 757 450

E-mail: stavby@malina-vrse.cz

Facebook Najdete nás i na Facebooku

Demolice a likvidace staveb a dom?

demolice-a-likvidace-staveb01

V dnešní dob? a obzvlášt? ve m?stech platí pravidla, ?ím blíž st?edu m?sta, tím mén? stavebního místa.
Jindy staré a rozpadající se budovy a objekty hyzdí okolní prost?edí a krajinu a jsou pro obyvatele a majitele p?ít?ží.

V neposlední ?ad? snižují reálnou hodnotu okolních staveb.
Proto je pot?eba tyto již nefunk?ní budovy zbourat zdemolovat.

Zabýváme se likvidací demolicí staveb od malých po st?edn? velké zakázky.

Likvidace, stejn? jako u jiných služeb st?ediska Stavby, provádíme formou díl?ích prací – práce bouracím kladivem, zbo?ení jen ?ásti (nap?. hrubé stavby), úklid po demoliciterénní úpravy, odvoz a likvidace stavební suti, zabezpe?ení stavební mechanizace.

Demolici staveb provádíme i na klí?

Poté se staráme o celý pr?b?h demolice v?etn? uložení odpadu a sut?.
P?i provád?ní demolice vždy dbáme na p?ání zákazníka a práce provádíme tak, aby po ukon?ení demolice byly v okolí minimální stopy po demolici.

Provádíme i navážku a rozhrnutí ornice a speciální terénní úpravy.

P?i provád?ní demolicí budov používáme hlavn? naše stavební stroje zna?ky Caterpillar a Manitou se speciálními nástavbami (bourací kladivo, st?íhací n?žky apod.).

P?i malých demolicích nebo bouracích pracích odvážíme su? vlastní kontejnerovou dopravou s vlastními kontejnery.

Zam??eni jsme p?edevším na demolice:

  • kravín?, prase?ák? a dalších zem?d?lských objekt?
  • staveb rodinných dom?
  • betonových ploch
  • betonových základ? (fundament?)
  • betonových nádrží a jímek
  • menších a st?edních pr?myslových objekt?

Dostupnost

Demolice a likvidace staveb a dom? provádíme po celé ?eské republice, zejména však ve východních a st?edních ?echách nebo našem hlavním m?st? Praze.

  • v Královéhradeckém kraji - okolí m?sta Hradec Králové, Ho?ice, Ji?ín, Nová Paka, Chlumec nad Cidlinou, Nechanice, Nový Bydžov, Kopidlno, Vysoké Veselí, Ostrom??, Lázn? B?lohrad, Miletín
  • v Pardubickém kraji - Pardubice, Lázn? Bohdane?, P?elou?, Chvaletice
  • ve St?edo?eském kraji - Kolín, Pod?brady, Nymburk, Týnec nad Labem, Velký Osek, Kutná Hora, M?stec Králové, Dymokury, Žiželice,
  • v hlavním m?st? - Praha

demolice-a-likvidace-staveb02demolice-a-likvidace-staveb03-thumb

 

V p?ípad? zájmu nás kontaktujte na telefonu +420 774 753 295, prost?ednictvím e-mailu Tato emailová adresa je chránÄ›na pĹ™ed spamboty, abyste ji vidÄ›li, povolte JavaScript , nebo využijte
formulá? pro nezávaznou poptávku
níže.


Nezávazná poptávka (dotaz):

Jméno a p?íjmení: *
Napište prosím své jméno.
E-mail: *
Napište prosím Váš e-mail
Telefon: *
Prosím vypl?te telefonní ?íslo.
Text zprávy: *
Napište prosím Vaši zprávu.

Údaje ozna?ené hv?zdi?kou jsou povinné. Zpracování výkazu vým?r je zpoplatn?no.