Nabídka služeb
Pracovní p?íležitosti
Rychlý kontakt

MALINA - VRŠE s.r.o

Tel.: +420 731 757 450

E-mail: stavby@malina-vrse.cz

Facebook Najdete nás i na Facebooku

Zásady zpracování osobních údaj? spole?ností MALINA - VRŠE s.r.o. - uchaze?? o zam?stnání

Tímto dokumentem Vás informujeme o tom, jak naše spole?nost nakládá s osobními údaji, které jste nám o sob? sd?lil ?i které jsme o Vás získali v souvislosti s naší ?inností. Vaše práva v??i nám v souvislosti se zpracováním osobních údaj? jsou upravena na?ízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ?. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochran? fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj? a o volném pohybu t?chto údaj? a o zrušení sm?rnice 95/46/ES (obecné na?ízení o ochran? osobních údaj?), dostupné zde. O Vašich nejd?ležit?jších právech a procesech zpracování Vás informujeme v tomto textu.

 

I. Základní údaje o správci

Identifika?ní údaje spole?nosti:

Firma: MALINA - VRŠE s.r.o., I?O 274 62 889
Sídlo: ?.p. 123, 504 01 Zachraš?any
Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Webové stránky: https://www.stavby-malina.cz/

(dále jako „spole?nost“)  

II. Pov??enec pro ochranu osobních údaj?

Pov??enec pro ochranu osobních údaj? nebyl jmenován.  

III. Ú?el zpracování osobních údaj?

Vaše osobní údaje zpracováváme prvotn? proto, abychom Vám mohli poskytovat pln?ní dle uzav?ené smlouvy. K takovému zpracovávání jsme oprávn?ní tehdy, pokud je to nezbytné pro spln?ní smlouvy, kterou jste s námi uzav?eli nebo s námi chcete uzav?ít.

V pr?b?hu náborového procesu shromaž?ujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje, které obdržíme p?ímo od Vás, jako informace obsažené ve Vašem životopise a jakékoli další osobní údaje, které nám poskytnete, zejména identifika?ní a kontaktní údaje, údaje o p?edchozím zam?stnání a dosaženém vzd?lání, údaje o Vašich dalších zkušenostech, znalostech a dovednostech (kvalifikaci), p?ípadn? o Vašich požadavcích na pracovní za?azení ?i pracovní a mzdové podmínky.

Dále shromaž?ujeme a zpracováváme informace, které o Vás obdržíme od dalších osob v souvislosti s Vaší pracovní historií, vyjád?ení Vašich p?edchozích zam?stnavatel?, pop?ípad? od osob, které Vás doporu?í a podobn?. Možným externím zdrojem údaj? o Vás mohou být i ve?ejn? p?ístupné profesionáln? zam??ené webové stránky (nap?. LinkedIn) a Vaše ve?ejné profily na sociálních médiích (nap?. Facebook). Takto zpracováváme jen osobní údaje, které nejsou právními p?edpisy zakázané a které souvisejí s výkonem práce na nabízené pracovní pozici.

Ú?elem zpracování Vašich osobních údaj? je vyhodnocení Vašich schopností, kvalifikace a vhodnosti pro nabízenou pozici u naší spole?nosti a abychom Vás mohli kontaktovat a rozhodnout se, zda s vámi uzav?ít smlouvu.

Vedle toho Vaše osobní údaje m?žeme zpracovávat tehdy, máme-li na jejich zpracování oprávn?ný zájem. Takto osobní údaje v nezbytném rozsahu zpracováváme pro ú?ely dokumentace prob?hnutého výb?rového ?ízení, máme-li za to, že hrozí riziko sporu s uchaze?em o d?vodech jeho nep?ijetí, p?ípadn? pro prokázání spln?ní veškerých zákonných povinností v p?ípad? kontroly vedené ze strany kontrolního orgánu.

Po skon?ení výb?rového ?ízení ?i po Vašem vy?azení z probíhajícího výb?rového ?ízení Vaše osobní údaje dále zpracováváme pouze na základ? Vašeho ud?leného souhlasu. Ud?lený souhlas m?žete kdykoliv odvolat, a to jakýmkoli prokazatelným sd?lením adresovaným spole?nosti, nap?. zasláním mailu na adresu: Tato emailová adresa je chránÄ›na pĹ™ed spamboty, abyste ji vidÄ›li, povolte JavaScript ?i zasláním dopisu na adresu: ?.p. 123, 504 01 Zachraš?any. V takovém p?ípad? bude zpracování Vašich osobních údaj? na základ? souhlasu bez zbyte?ného odkladu ukon?eno.

Vaše osobní údaje zpracováváme rovn?ž proto, abychom mohli splnit povinnosti, které nám ukládají právní p?edpisy. K takovému zpracovávání jsme oprávn?ní tehdy, pokud je to nezbytné pro spln?ní povinnosti, která se na nás vztahuje.

 

IV. Rozsah zpracovaných osobních údaj?

Zpracováváme jen ty osobní údaje, které jste nám v?dom? a dobrovoln? p?edali, údaje získané od dalších osob, údaje získané z ve?ejn? p?ístupných zdroj? a údaje vzniklé p?i naší ?innosti, a to pouze v rozsahu nezbytném ke spln?ní ú?elu, k n?muž byly osobní údaje shromážd?ny. Vyžadujeme p?edání jen t?ch údaj?, které jsou nezbytné pro ?ádné pln?ní našich smluvních a zákonných povinností, p?ípadn? pro ú?ely našich oprávn?ných zájm?, o kterých jsme Vás informovali.

Osobní údaje nebudou p?edm?tem rozhodování založeného výlu?n? na automatizovaném zpracování, jež by pro Vás m?lo právní ú?inky nebo se Vás výrazn? dotýkalo.

V. P?edávání osobních údaj?

Nep?edáváme Vaše osobní údaje jiným subjekt?m ani do t?etích zemí bez v?domí osob, kterých se tyto osobní údaje týkají, vyjma p?ípad?, kdy je takové zpracování nezbytné pro spln?ní zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje.

VI. Doba zpracování

Osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu, po kterou je pot?ebujeme k ú?elu, pro který jsme je získali. Vaše osobní údaje zpracováváme zpravidla do skon?ení výb?rového ?ízení ?i do Vašeho vy?azení z probíhajícího výb?rového ?ízení.

V p?ípadech zpracování osobních údaj? na základ? oprávn?ného zájmu, o kterém jsme Vás informovali, budou Vaše osobní údaje uchovávány obecn? po dobu 3 let od skon?ení výb?rového ?ízení (delší doba uložení údaj? p?ipadá do úvahy v p?ípad? pokra?ujícího soudního sporu nebo kontroly kontrolního orgánu).

Osobní údaje zpracovávané na základ? Vašeho souhlasu jsou u nás uloženy po dobu trvání souhlasu, tj. 3 let, pakliže nebude z Vaší strany souhlas odvolán d?íve.

VII. Práva osob, kterých se údaje týkají

V souvislosti se zpracováváním osobních údaj? máte celou ?adu práv, které v??i nám m?žete uplatnit za podmínek upravených obecným na?ízením o ochran? osobních údaj? (GDPR):

  1. právo na p?ístup k údaj?m – poskytneme Vám potvrzení o tom, zda zpracováváme ?i nezpracováváme Vaše osobní údaje; pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, tak Vám Vaše osobní údaje poskytneme spole?n? s informacemi o tom, jak tyto osobní údaje zpracováváme;
  2. právo na opravu osobních údaj? – zjistíte-li, že údaje, které o Vás máme, jsou nep?esné, m?žete nás kdykoli požádat o jejich opravu a my tuto opravu provedeme;
  3. právo na výmaz – na Vaši žádost vymažeme osobní údaje, které se Vás týkají, pokud již Vaše údaje nepot?ebujeme, pokud jste odvolali souhlas, na jehož základ? jsme je zpracovávali, pokud jste vznesli námitky proti jejich zpracování, pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávn?, pokud nám výmaz ukládá zákon nebo jiný právní p?edpis nebo pokud byly shromážd?ny v souvislosti s nabídkou služeb informa?ní spole?nosti ur?ené dít?ti. Výmaz m?žeme odep?ít jen z d?vod? uvedených v GDPR;
  4. právo na omezení zpracování – místo výmazu m?žete požadovat omezení zpracování, v takovém p?ípad? u nás údaje z?stanou uložené, avšak nebudeme k nim p?istupovat ani s nimi jakkoli jinak nakládat;
  5. právo na p?enesení osobních údaj? k jinému správci – pokud jste nám poskytli své údaje ve strukturovaném a strojov? ?itelném formátu, p?edáme tyto Vaše údaje na základ? Vaší žádosti jinému správci;
  6. právo vznést námitku proti zpracování – námitku m?žete uplatnit tehdy, domníváte-li se, že náš zájem na zpracování Vašich osobních údaj? není siln?jší než Vaše právo na d?v?rnost údaj?, které o Vás zpracováváme, v takovém p?ípad? znovu d?kladn? a s p?ihlédnutím k Vaší námitce posoudíme míru našeho oprávn?ného zájmu a o tomto p?ezkoumání Vás budeme informovat. Do té doby Vaše údaje nebudeme zpracovávat;
  7. právo podat stížnost u Ú?adu pro ochranu osobních údaj? – domníváte-li se, že porušujeme Vaše práva, m?žete na nás podat stížnost u Ú?adu pro ochranu osobních údaj?. Budeme však rádi, pokud budete p?ešlapy ?ešit nejprve s námi. Vždy nás m?žete snadno kontaktovat prost?ednictvím našeho mailu Tato emailová adresa je chránÄ›na pĹ™ed spamboty, abyste ji vidÄ›li, povolte JavaScript .

VIII. P?ístup k osobním údaj?m a jejich zabezpe?ení

Dbáme na to, aby k osobním údaj?m, které zpracováváme, m?ly p?ístup jen ti pracovníci spole?nosti, kte?í je pot?ebují ke spln?ní ú?elu, k n?muž byly shromážd?ny. Osobní údaje jsou zabezpe?eny proti neoprávn?né manipulaci a pozm?n?ní.

V n?kterých p?ípadech používáme k poskytování služeb a ke zpracování Vašich osobních údaj? zpracovatele osobních údaj?. Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje na náš pokyn a jsou zavázáni dodržováním platných p?edpis? o ochran? osobních údaj?. Jedná se zejména subjekty poskytují spole?nosti ú?etní, serverové, webové, cloudové, nebo IT služby a další subjekty v p?ípad? pot?eby.

T?etím subjekt?m Vaše osobní údaje p?edáme pouze tehdy, pokud to bude nezbytné. Jedná se zejména o subjekty poskytující spole?nosti právní a da?ové poradenství, p?epravní a poštovní spole?nosti a další subjekty v p?ípad? pot?eby.

Všichni zpracovatelé a t?etí subjekty budou mít p?ístup k Vašim osobním údaj?m pouze v takovém rozsahu a na takové ?asové období, které je pot?ebné pro poskytnutí produkt? a služeb, pln?ní smluvních a zákonných povinností, ?i výkon našich oprávn?ných zájm? v souladu se zákonem.

Spole?nost na vyžádání soudních, ?i správních orgán? poskytuje osobní údaje pouze v p?ípadech povolených platnou právní úpravou.

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevym??ujeme s t?etími stranami za ú?elem obchodování.

Poskytujete-li nám osobní údaje t?etích osob, zavazujete se je seznámit s t?mito zásadami.


Tyto zásady jsou platné a ú?inné od 25.5.2018