Nabídka služeb
Pracovní p?íležitosti
Rychlý kontakt

MALINA - VRŠE s.r.o

Tel.: +420 731 757 450

E-mail: stavby@malina-vrse.cz

Facebook Najdete nás i na Facebooku

Zásady zpracování osobních údaj? spole?ností MALINA - VRŠE s.r.o.

Tímto dokumentem Vás informujeme o tom, jak naše spole?nost nakládá s osobními údaji, které jste nám o sob? sd?lil ?i které jsme o Vás získali v souvislosti s naší ?inností. Vaše práva v??i nám v souvislosti se zpracováním osobních údaj? jsou upravena na?ízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ?. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochran? fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj? a o volném pohybu t?chto údaj? a o zrušení sm?rnice 95/46/ES (obecné na?ízení o ochran? osobních údaj?), dostupné zde. O Vašich nejd?ležit?jších právech a procesech zpracování Vás informujeme v tomto textu.

 

I. Základní údaje o správci

Identifika?ní údaje spole?nosti:

Firma: MALINA - VRŠE s.r.o., I?O 274 62 889
Sídlo: ?.p. 123, 504 01 Zachraš?any
Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Webové stránky: http://www.malina-vrse.cz

(dále jako „spole?nost“)  

II. Pov??enec pro ochranu osobních údaj?

Pov??enec pro ochranu osobních údaj? nebyl jmenován.  

III. Ú?el zpracování osobních údaj?

Vaše osobní údaje zpracováváme prvotn? proto, abychom Vám mohli poskytovat pln?ní dle uzav?ené smlouvy. K takovému zpracovávání jsme oprávn?ní tehdy, pokud je to nezbytné pro spln?ní smlouvy, kterou jste s námi uzav?eli nebo s námi chcete uzav?ít.

Vedle toho Vaše osobní údaje m?žeme zpracovávat tehdy, máme-li na jejich zpracování oprávn?ný zájem. Takto osobní údaje v nezbytném rozsahu zpracováváme pro ú?ely dokumentace námi poskytnutých pln?ní, hájení a uplat?ování našich práv, zpracování a vy?ízení Vašich p?ipomínek a dotaz? a pro zasílání marketingových sd?lení. Osobní údaje rovn?ž zpracováváme za ú?elem pln?ní povinností v??i orgán?m ve?ejné moci v souladu se zákonem.

Vaše osobní údaje zpracovávané za ú?elem zasílání marketingových sd?lení, abychom Vás informovali o aktuální nabídce našich produkt? a služeb. Pokud si nep?ejete tyto informace dostávat, m?žete jejich p?ijímání kdykoli snadno zakázat kliknutím na odkaz, který naleznete v každé emailové zpráv?, nebo jakýmkoli jiným prokazatelným sd?lením adresovaným spole?nosti, nap?. zasláním mailu na adresu: Tato emailová adresa je chránÄ›na pĹ™ed spamboty, abyste ji vidÄ›li, povolte JavaScript , dopisem na adrese ?.p. 123, 504 01 Zachraš?any, ?i jakýmkoliv jiným prokazatelných sd?lením adresovaným spole?nosti. K takovému zpracování jsme oprávn?ni pro ú?ely našich oprávn?ných zájm? (marketing a podpora prodeje produkt? a služeb).

Vaše osobní údaje zpracováváme rovn?ž proto, abychom mohli splnit povinnosti, které nám ukládají právní p?edpisy. K takovému zpracovávání jsme oprávn?ní tehdy, pokud je to nezbytné pro spln?ní povinnosti, která se na nás vztahuje.

 

IV. Rozsah zpracovaných osobních údaj?

Zpracováváme jen ty osobní údaje, které jste nám v?dom? a dobrovoln? p?edali a údaje vzniklé p?i naší ?innosti, a to pouze v rozsahu nezbytném ke spln?ní ú?elu, k n?muž byly osobní údaje shromážd?ny. Vyžadujeme p?edání jen t?ch údaj?, které jsou nezbytné pro ?ádné pln?ní našich smluvních a zákonných povinností, p?ípadn? pro ú?ely našich oprávn?ných zájm?, o kterých jsme Vás informovali.

Osobní údaje nebudou p?edm?tem rozhodování založeného výlu?n? na automatizovaném zpracování, jež by pro zákazníky m?lo právní ú?inky nebo se zákazník? výrazn? dotýkalo.

V. P?edávání osobních údaj?

Nep?edáváme osobní údaje jiným subjekt?m bez v?domí osob, kterých se tyto osobní údaje týkají. Zárove? nep?edáváme Vaše osobní údaje do t?etích zemí.

VI. Doba zpracování

Osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu, po kterou je pot?ebujeme k ú?elu, pro který jsme je získali. S ohledem na zákonné povinnosti a proml?ecí lh?ty budou osobní údaje zpracovávány zpravidla po dobu 5 let od ukon?ení smluvního vztahu a uplynutí záru?ních ?i jiných lh?t. V n?kterých p?ípadech m?žeme rozhodnout, že údaje ponecháme uloženy i po uplynutí této doby, existují-li pro to zvláštní d?vody.

VII. Práva osob, kterých se údaje týkají

V souvislosti se zpracováváním osobních údaj? máte celou ?adu práv, které v??i nám m?žete uplatnit za podmínek upravených obecným na?ízením o ochran? osobních údaj? (GDPR):

  1. právo na p?ístup k údaj?m – poskytneme Vám potvrzení o tom, zda zpracováváme ?i nezpracováváme Vaše osobní údaje; pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, tak Vám Vaše osobní údaje poskytneme spole?n? s informacemi o tom, jak tyto osobní údaje zpracováváme;
  2. právo na opravu osobních údaj? – zjistíte-li, že údaje, které o Vás máme, jsou nep?esné, m?žete nás kdykoli požádat o jejich opravu a my tuto opravu provedeme;
  3. právo na výmaz – na Vaši žádost vymažeme osobní údaje, které se Vás týkají, pokud již Vaše údaje nepot?ebujeme, pokud jste odvolali souhlas, na jehož základ? jsme je zpracovávali, pokud jste vznesli námitky proti jejich zpracování, pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávn?, pokud nám výmaz ukládá zákon nebo jiný právní p?edpis nebo pokud byly shromážd?ny v souvislosti s nabídkou služeb informa?ní spole?nosti ur?ené dít?ti. Výmaz m?žeme odep?ít jen z d?vod? uvedených v GDPR;
  4. právo na omezení zpracování – místo výmazu m?žete požadovat omezení zpracování, v takovém p?ípad? u nás údaje z?stanou uložené, avšak nebudeme k nim p?istupovat ani s nimi jakkoli jinak nakládat;
  5. právo na p?enesení osobních údaj? k jinému správci – pokud jste nám poskytli své údaje ve strukturovaném a strojov? ?itelném formátu, p?edáme tyto Vaše údaje na základ? Vaší žádosti jinému správci;
  6. právo vznést námitku proti zpracování – námitku m?žete uplatnit tehdy, domníváte-li se, že náš zájem na zpracování Vašich osobních údaj? není siln?jší než Vaše právo na d?v?rnost údaj?, které o Vás zpracováváme, v takovém p?ípad? znovu d?kladn? a s p?ihlédnutím k Vaší námitce posoudíme míru našeho oprávn?ného zájmu a o tomto p?ezkoumání Vás budeme informovat. Do té doby Vaše údaje nebudeme zpracovávat;
  7. právo podat stížnost u Ú?adu pro ochranu osobních údaj? – domníváte-li se, že porušujeme Vaše práva, m?žete na nás podat stížnost u Ú?adu pro ochranu osobních údaj?. Budeme však rádi, pokud budete p?ešlapy ?ešit nejprve s námi. Vždy nás m?žete snadno kontaktovat prost?ednictvím našeho mailu Tato emailová adresa je chránÄ›na pĹ™ed spamboty, abyste ji vidÄ›li, povolte JavaScript nebo na telefonu + 420 495 491 447.

VIII. P?ístup k osobním údaj?m a jejich zabezpe?ení

Dbáme na to, aby k osobním údaj?m, které zpracováváme, m?ly p?ístup jen ti pracovníci spole?nosti, kte?í je pot?ebují ke spln?ní ú?elu, k n?muž byly shromážd?ny. Osobní údaje jsou zabezpe?eny proti neoprávn?né manipulaci a pozm?n?ní.

V n?kterých p?ípadech používáme k poskytování služeb a ke zpracování Vašich osobních údaj? zpracovatele osobních údaj?. Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje na náš pokyn a jsou zavázáni dodržováním platných p?edpis? o ochran? osobních údaj?. Jedná se zejména subjekty poskytují spole?nosti webové, cloudové, ú?etní nebo IT služby a další subjekty v p?ípad? pot?eby.

T?etím subjekt?m Vaše osobní údaje p?edáme pouze tehdy, pokud to bude nezbytné. Jedná se zejména o subjekty poskytující spole?nosti právní a da?ové poradenství, p?epravní a poštovní spole?nosti a další subjekty v p?ípad? pot?eby.

Všichni zpracovatelé a t?etí subjekty budou mít p?ístup k Vašim osobním údaj?m pouze v takovém rozsahu a na takové ?asové období, které je pot?ebné pro poskytnutí produkt? a služeb, pln?ní smluvních a zákonných povinností, ?i výkon našich oprávn?ných zájm? v souladu se zákonem.

Spole?nost na vyžádání soudních, ?i správních orgán? poskytuje osobní údaje pouze v p?ípadech povolených platnou právní úpravou.

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevym??ujeme s t?etími stranami za ú?elem obchodování.

Jste-li právnická osoba, zavazujete se seznámit Vaše zástupce, kontaktní osoby a pracovníky s t?mito zásadami. Poskytujete-li nám osobní údaje t?etích osob, zavazujete se je seznámit s t?mito zásadami.

 

Tyto zásady jsou platné a ú?inné od 25.5.2018